Novoročný Kick OFF

Teamspirit akcia odohrávajúca sa mimo priestorov Vašej
spoločnosti, v prírodnom prostredí. Tímový utužujúci zážitok,
ktorý zábavnou a relaxačnou formou pomáha zhodnotiť starý
rok a preniesť sa do nového.
Ciele:

  • odmena zamestanacom za ich celoročnú prácu
  • podpora loajality zamestancov k spoločnosti
  • netradičná forma uvedenia cieľov pre nový, začínajúci sa rok

Počet účastníkov: 12 - 160