Pre školy

Školy, ktoré majú ambíciu obstáť v rastúcom konkurenčnom prostredí, musia novým cieľom prispôsobovať personálnu politiku. Dnes sa od manažmentu škôl neočakáva iba zabezpečenie prevádzky školy, ale aj jej strategické plánovanie a smerovanie, pričom rozhodujúcim sa stalo riadenie kvality výchovy a vzdelávania a tá, samozrejme, závisí od kvality ľudského potenciálu. V školskej praxi bude preto stále viac zo strany manažmentu dochádzať k vedomému plánovaniu profesijného rozvoja pedagógov a cieľavedomého formovania učiteľských zborov a k rozvíjaniu spolupráce medzi učiteľom a žiakom.

Štúdio zážitku prichádza s možnosťou rozvoja pedagógov triednych kolektívov formou zážitkových kurzov.

Typy projektov podľa špecifického zamerania na:

  • adaptačné kurzy,
  • neformálnu prácu so školskými kolektívmi (žiaci, študenti, učitelia),
  • putovanie a vzťah k prírode,
  • prácu s deťmi s poruchami správania,
  • vzdelávanie pedagogických pracovníkov,
  • koncoročné výlety
  • atď.