Tímlídri - riadiaci pracovníci

Tretí sektor stojí a padá na životných cestách ľudí, ktorí v ňom pracujú a realizujú svoje poslanie. Preto sme vybrali na základe našich skúseností z tretieho a komerčného sektora 10 najdôležitejších zručností tímového lídra s cieľom zabezpečenia trvalej udržateľnosti a rozvoja organizácií v treťom sektore.

Program každého kurzu je interaktívny a založený na praktickom ?učení sa zážitkom?.
Pozostáva zo simulácií, cvičení a videoanalýzy, po ktorých nasleduje spoločný rozbor. Cieľom je pretavenie zážitku do aplikovateľnej skúsenosti a jeho zarámcovanie do každodennej praxe. Súčasťou kurzov sú aj krátke teoretické vstupy z oblasti najnovších poznatkov v manažmente, tie sú následne prakticky overované a precvičované.

Dĺžka trvania: 2 ? 3 dni

Počet účastníkov: 6 ? 12